top of page

Projekt
„Zwiększenie potencjału zabiegowego Warszawskiego Szpitala Południowego”.

Wsparcie samorządu województwa pozwoli na zakup narzędzi i sprzętu medycznego do realizacji świadczeń medycznych w zakresie chirurgii, ortopedii i położnictwa, w tym m.in.: zakup zestawu laparoskopowego, napędów ortopedycznych, napędów neurochirurgicznych, narzędzi operacyjnych, narzędzi do operacji kręgosłupa lędźwiowego, protez biodra, narzędzi do laparotomii ginekologicznej i cesarskich cięć, narzędzi
do wyrostka, przepukliny, naczyniówki, a także narzędzia do laparotomii.

Wartość inwestycji to 6.7 mln zł, z czego 4 mln zł to wsparcie z budżetu województwa.

image.png
image.png

Projekt
„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2

na terenie województwa mazowieckiego”.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 578 172 121,00 zł, w tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342,00 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł – wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Okres realizacji: 2020-2022.

 

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego.

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach. Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

 

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów.

 

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

 

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);

 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;

 • zakup urządzeń do dezynfekcji;

 • zakup urządzeń do dezynfekcji;

 • zakup środków do dezynfekcji;

 • zakup środków ochrony indywidualnej;

 • zakup leków, szczepionek, testów;

 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;

 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

 

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

 

W ramach projektu  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Szpital Solec sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie otrzymał poniższy sprzęt:

 • Defibrylator Philips Efficia DFM100 -  12 sztuk

 • Aparat USG Samsung  RS80EVO – 1 sztuka

 • Aparat USG Samsung  HS50 – 6 sztuk

 • System monitorowania pacjentów w stanie zagrożenia życia

Logotypy RPO, budżet państwa.bmp

Projekt
„Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Wars
zawy w walce z wirusem SARS-COV-2”

Projekt pozakonkursowy pn.: „Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lat 2014-2020, Działanie 6.3: Wsparcie ochrony zdrowia w ramach ZIT w związku z epidemią COVID-19.

Wartość projektu: 9 438 967,10 zł

Wkład m.st. Warszawy: 3 021 208,10 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 6 417 759,00 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

 

Jednostki realizujące projekt: Warszawski Szpital Południowy Sp. z o.o. (wcześniej: Szpital Solec Sp. z o.o.), Szpital Bielański SPZOZ, Szpital Wolski Sp. z o.o. (wcześniej: Szpital Wolski SPZOZ)

W wyniku realizacji projektu został dofinansowany zakup sprzętu medycznego dla trzech warszawskich szpitali tj. dla Szpitala Solec, Szpitala Bielańskiego oraz Szpitala Wolskiego. Ponadto w dwóch ostatnich placówkach zostały dofinansowane kontenery medyczne, służące do opieki nad osobami zgłaszającymi się po pomoc do szpitala z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-COV-2.

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału podmiotów leczniczych na terenie m.st. Warszawy w obszarze ratowania zdrowia i życia pacjentów zarażonych wirusem SARS-COV-2 poprzez zakupu sprzętu i innych środków, niezbędnych do walki z epidemią.

Wszystkie zakupy oraz inwestycje zostały już zrealizowane. Dzięki realizacji zadania nr 1 w projekcie liczba w pełni wyposażonych stanowisk dla oddziałów intensywnej terapii (OIT) zwiększyła się o 30 szt. Zakupiono m.in. respiratory stacjonarne z kompresorem, stacje pomp infuzyjnych 6+1, aparaty do terapii nerkozastępczej z podgrzewaczem, łóżka OIT, kardiomonitory z odłączanym modułem, kapnografią, IBP, NIBP, EKG, ST, ssaki akumulatorowe i elektryczne z wózkiem, urządzenia i systemy do biodekontaminacji, defibrylator, ultrasonograf i system kardiomonitorujący.

Dzięki realizacji zadania nr 2 na terenie Szpitala Bielańskiego i Szpitala Wolskiego funkcjonują zespoły kontenerów medycznych, mające na celu uporządkowanie ruchu chorych, usprawnienie izolacji pacjentów potencjalnie zakażonych od pozostałych pacjentów przebywających na SOR oraz zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych przy przyjmowaniu pacjentów do SOR. Powyższe działania znacznie poprawiły organizację pracy szpitali, a ponadto zwiększyło się bezpieczeństwo personelu medycznego, ponieważ stworzono odpowiednie warunki dla kadry medycznej takie jak łazienka dla personelu, stanowisko lekarza w Szpitalu Bielańskim czy też  kontener pielęgniarski z pokojem przygotowawczym, punktem pielęgniarskim, pomieszczeniem porządkowym i łazienką w Szpitalu Wolskim. Dodatkowo w ramach projektu Szpital Bielański zakupił środki ochrony indywidualnej.

image.png
bottom of page